Co o mě říká Boží slovo

1.) Jsem úžasné stvoření

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, muže a ženu stvořil je. 1. Mojžíšova 1,27

Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.

Žalm 139,14

2.) Jsem nenahraditelný/á, unikátní, jedinečný/á

Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Izajáš 43,1

3.) V Božích očích mám nezměrnou hodnotu

Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. 1. Petr 1,18-19

4.) Bůh Otec mě miluje stejně, jako miloval Ježíše

(Otče)… zamiloval sis je tak jako mne. (Ježíše) Jan 17,23

Bůh však prokazuje svoji lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

5.) Bůh po mě touží

Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně. Píseň 7,10

Či myslíte, že nadarmo je psáno: Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil? Jakub 4,5

…Jeho oči jako plamen ohně. Zjevení 1,14

6.) Bůh se ze mě raduje!

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Sofoniáš 3,17

7.) Každý den jsem proměňován(a) tak, abych byl(a) jako Ježíš

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. 1. Jan 3,1-3

Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.

Jan 17,24