Historie King´s Kids

Historie King´s Kids

Hnutí King’s Kids International (KKI) začalo velmi prostě, a to tak, že malá skupina rodin a dětí začala uvádět do praxe několik veršů z Písma z 5. knihy Mojžíšovy 6, 6-8.

V roce 1976 studovali Dale a Carol Kauffmanovi Discipleship Training School (dále jen DTS – školu učednictví) pod Youth With a Mission (Mladí s misií) v městečku Kona na Havaji. Pán k nim, jako k mladé rodině, promluvil a vyzval je k tomu, aby v rámci povinného misijního výjezdu, kterým se tato škola zakončuje, zůstali na základně v Koně a podnikli něco s dětmi pracovníků ze základny YWAM. Hledali způsob, jak děti naučit naslouchat Božímu hlasu, aby děti mohly Boha samy slyšet a jednat podle toho, co jim říká. Bůh k dětem jasně promluvil a během modlitby dostal jeden chlapeček obrázek zelené žáby, další dítě vidělo duhu a jiné zase dostalo slovo z Izaiáše 43 o tom, že se máme shromáždit a vydat svědectví pro Pána.

Na základě těchto „pokynů“ sestavili krátké představení a v den, kdy jej měli poprvé veřejně hrát, se spustil ohromný liják! Jedno z dětí v autě se obrátilo k Dalemu a zeptalo se ho: „A jak se vlastně jmenujeme?“ Odpověděl mu: „Proč se na to nezeptáš Pána?“ A protože se děti právě učily o tom, co to znamená být dětmi Krále, tak přišel s názvem King´s Kids (Královy děti). V ten okamžik neměl Dale ani tušení, že se právě zrodila zcela nová služba, která vyústí v celosvětové hnutí.

Když přijeli na místo, kde se mělo představení konat, museli čelit spoustě problémů. Déšť ještě zesílil, všechny kulisy byly rozmáčené… Ale děti přijaly slovo od Boha a vykročily ve víře, že na tomto místě je mnoho lidí připravených vyslechnout evangelium a že jsou zde i lidé, kteří otevřou svá srdce pro Ježíše. Dale si tak jistý nebyl. Když program skončil, přišla za ním jedna velmi rozčilená paní, která vypadala tak rozzlobeně, že měl pocit, že ho každou chvíli udeří. Místo toho pronesla slova, která mu doslova změnila život. Řekla: „Ty děti jsou tak čisté a já jsem tak hříšná. Prosím, pomozte mi!“ A klesla před Dalem na kolena. Chlapeček, který předtím dostal od Boha obrázek zelené žáby (která byla jednou z postaviček představení) k nim přistoupil a řekl: „Dale, tahle je první.“ A pak viděli mnoho lidí, kteří otevírali svá srdce Pánu. Dale zavolal děti k sobě a zeptal se jich: „Co se tu teď stalo?“ Byl to důležitý okamžik. Byla to chvíle, kdy Boží slovo, které Bůh poslal do jejich srdcí, bylo potvrzeno prostřednictvím znamení a zázraků a tyhle děti teď zažily, že Bůh je skutečný. Dale viděl, že ve svých srdcích pochopily, kým Bůh je, a rozhodly se Jej milovat a poslouchat.

Na základě této zkušenosti s dětmi a misií se Dale a Carol rozhodli poslouchat Boha i nadále. Na začátku neměli pocit, že mají nějaké zvláštní povolání ke službě mladší generaci a naprosto neplánovali začít se službou v této oblasti. KKI byla zprvu pouze letní aktivitou, kdy děti, dospívající a rodiny vyjížděli společně na misijní výjezdy, kde se modlili, sloužili a uctívali Pána. První mandát, byl spíše kněžského a prorockého charakteru. Učili děti, že první a nejdůležitější věcí v životě, je, aby vše, co dělají, dělaly pro Pána. Že tohle je důležitější, než jakákoli služba nebo evangelizace. Vše vycházelo z chvály a uctívání a z touhy potěšit Boží srdce. Zpěv a tanec se staly jejich hlavním výrazovým prostředkem a najednou uviděli, že se jim otevírají dveře po celém světě – v Japonsku, Evropě, bývalém Sovětském svazu i na obou amerických kontinentech. Hnutí KKI se začalo šířit prostřednictvím sítě YWAM.

Tato služba byla zcela jiná a originální ve svém přístupu k dětem a dospívajícím. Zásadní odlišností byla víra v duchovní kapacitu dětí a dospívajících, kdy za podpory dospělých a mladých lidí, mohly sloužit všechny generace společně. Rodiny sloužily společně jako tým a rodiče byli součástí toho, co se dělo – a to vše na základě 6. kapitoly 5. knihy Mojžíšovy. Nejednalo se o službu, kdy rodiče předali svou rodičovskou zodpovědnost a místo někomu jinému – vedoucím nebo školeným odborníkům. Rodiče byli součástí příprav a sami se aktivně podíleli na programu.

Postupem času vznikly v rámci hnutí KKI celoroční týmy s pravidelnými setkáními, na kterých se vyučovaly principy učednictví. Z našeho úhlu pohledu je učednictví něco, co se děje v běžném, každodenním životě, nejen během setkání. Učednictví se začalo vyvíjet i mimo síť YWAM v místních sborech a službách a vznikla tak celá partnerská síť s nemalým vlivem. V rámci této sítě se rovněž vyvinula strategie: přejít od mobilizace k učednictví, poté k dětské evangelizaci a „mercy ministries“ (služba nejpotřebnějším). Tato služba nebyla zaměřena pouze na děti z církevního prostředí, i když tam původně vznikla a začala. Později se v rámci hnutí KKI začaly kromě tance, zpěvu a divadla vyvíjet další formy činnosti a aktivit: sport, tvořivé modlitby (Danielovy modlitební skupinky), rodinné tábory, NIKO (náročná zkouška budování charakteru v drsné přírodě – něco na způsob táborů přežití pro teenagery jako příprava na misii), výukové programy pro děti těsně před vstupem do puberty, které jim mají pomoci přejít do další fáze života, nástroje a strategie pro dětskou evangelizaci (ve Švýcarsku a Francii King´s Kids pořádají školení, jak zasáhnout děti ve čtvrtích měst, kde bydlí, jak s nimi navazovat přátelství a tím je přivádět k Bohu. Tisíce dětí jsou zasaženy prostřednictvím služby, která se jmenuje Quartier Libre a MK4, prostřednictvím služby na školách, programy See&Know pro batolata a předškoláky, výuková centra a centra pro mládež, péče o sirotky a děti na ulicích… Kreativita v rámci hnutí KKI se zdá být neomezená a díky důrazu na chválu a uctívání a naslouchání Božímu hlasu, přicházejí nové a nové nápady, které slouží jako laboratoře, kde se testují nové věci, které budou fungovat při zasahování mladších generací a jejich rodin.

Na nejrůznějších místech po celém světě nabízí hnutí KK pravidelné vyučování na školách v rámci sítě YWAM, které se nazývají PCYM (Principles in Child and Youth Ministry – Principy pro práci s dětmi a mládeží), na kterých mohou studovat lidé, kteří mají zájem se do hnutí KK zapojit nebo získat informace o principech a zkušenostech hnutí KKI.

Hnutí KKI dnes funguje ve zhruba 75 zemích. Forma a typ této služby se může lišit podle povolání a obdarování vedoucích, kteří v dané zemi službu reprezentují, ale vždy je budována na základě vztahů a založena na stejných sedmi hodnotách a stejné vizi.