Rodina a misie

Rodina, tak jak ji Bůh ustanovil, je svým řádem a systémem vztahů jedinečným nástrojem pro naplnění Božích plánů zde na zemi. Vzdělávací, sociální a legislativní systém odsouvají rodinu a její význam stranou, a není tomu jinak ani v křesťanských kruzích. Zvláště v nových církvích, kde tvoří většinu členů nově obrácení lidé, není zrovna častým jevem, že by Bohu sloužilo několik generací, prarodiče, rodiče a děti. Jozuovo povolání ve 24. kapitole 15. verši – „Já pak a můj dům budeme sloužit Hospodinu “ – nemusí být jen zbožným nedosažitelným přáním. Můžeme to vidět alespoň na příkladech zahraničních misionářů, kteří mezi námi již sloužili nebo i nadále slouží. Rodina se může proměnit v jednotný tým, ve kterém má každý, včetně dětí, své nenahraditelné místo v naplnění velkého poslání.

Boží povolání nebo vize, pokud je v rodině rozšířena, může rodinu sjednotit tak, že všichni její členové dostanou „jedno srdce a jednu cestu, aby se mne báli po všechny dny tak, aby jim dobře bylo a po nich i jejich dětem“ (Jerem. 32:39). Význam rodiny bývá často zužován na místo, kde jsou naplňovány potřeby členů rodiny a kde jsou vychovávány děti. Opravdový smysl však rodina nalézá až ve službě živému Bohu. Má se stát místem, kde je zjevena Boží sláva, Jeho požehnání, pravá jednota v práci na Božím díle – naplnění země evangeliem Ježíše Krista. Rodina je jedinečným místem, kde můžeme být požehnáním pro druhé a zažívat společně Boží moc. A to nejenom co se týče zaopatření. Mnoho rodin se modlí společně jen před jídlem nebo když jsou nějaké naléhavé potřeby. Cílem rodiny však má být naplnění velkého poslání – činění učedníků. Je velmi dobré, když se rodina otevře pro službu druhým lidem – jak na modlitbách, tak prakticky. Může to být formou návštěv, modlitebních skupin, evangelizací, ale i krátkodobých či dlouhodobých misií.

Při službě se ale nedají utajit nedostatky nebo problémy, které v rodině jsou, a proto nejčastěji vítězí strach, který se dá vyjádřit takto: „Kdyby ostatní lidé věděli, jací skutečně jsme, milovali by nás i nadále?“ Je poměrně jednoduché skrýt rodinné problémy a jednou týdně se ukázat v církvi, vydržet se dvě hodiny usmívat a pak jít zase domů. Neskrývej však své problémy, raději se za ně modli! Je to lež, že tvá rodina bude moci začít sloužit Bohu, až bude dokonalá, bez jakýchkoliv problémů, až bude zařízený domov, až děti vyrostou atd. Společná služba rodiny na jedné straně způsobí, že problémy vyjdou na povrch, což není právě příjemné. Na straně druhé však spousta problémů zmizí, protože splasknou jako bubliny, a v atmosféře otevřenosti se najde řešení i na problémy, které zbudou. Potom přijde opravdová svoboda, fasáda rodiny spadne při zjištění, že můžeme být i nadále takoví, jací jsme, a lidé nás stále milují a respektují! Děti se v rodině naučí problémy řešit a to bude také svědectvím pro ostatní.

Děti potřebují vidět, jak skrze rodinu pracuje moc evangelia a také to, že co po nich rodiče požadují, to sami také dělají. Nenahraditelná je i společná zkušenost s Bohem a společné akce – to dává rodině nadpřirozenou jednotu. Každý člověk je ovlivněn hříchem, který v prvé řadě ničí jeho vztah s Bohem, na druhém místě ničí vztahy mezi lidmi a tím i rodinu. Každý je nějakým způsobem poznamenaný nefunkčností své vlastní rodiny. Je to tedy opravdová zpráva naděje, že Bůh může obnovit vztahy v rodině. Skrze kříž a vzkříšení Ježíš zboural všechny hradby nepřátelství a nedorozumění mezi lidmi. Smíření s Bohem dává člověku svobodu a schopnost usmířit se s druhými a odpustit každému. Vztahy v rodinách, zvláště mezi rodiči a dětmi, se stanou mocným svědectvím pro nevěřící. Každý bude zasažen, když uvidí jednotu v rodině, jak děti respektují a poslouchají své rodiče a rodiče respektují své děti, dokáží se jim omluvit za chyby a uvolnit je do svobody, aby rostly v zodpovědnosti, našli svoji hodnotu a smysl v práci na Božím díle a nakonec dospěly v mocné Boží muže a ženy.

Nadcházející probuzení má svůj počátek, zdroj a zázemí v silné místní církvi, která se skládá právě z takových rodin, které našly svůj smysl a cíl ve službě živému Bohu.

Rodina na misii

Přínosy rodiny pro tým:

  • Skrze problémy v rodině se děti mohou naučit, jak problémy řešit a vyřešit
  • V týmu vše v rodině vyjde na světlo a Bůh s tím jedná
  • Každý v týmu může prožít realitu křesťanské rodiny
  • Děti vidí příklady jiných rodičů než svých vlastních
  • Soužití generací v rodině je svědectvím pro nevěřící

Přínosy pro rodinu v týmu:

  • Členové rodiny se naučí být flexibilní
  • Členové rodiny se naučí být požehnáním jeden pro druhého
  • Naučí se každodennímu řádu a prioritám
  • Mají společné zážitky s Bohem
  • Otevřou se pro jiné lidi